Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Mô tả sự kiện

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 869/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021.

Kế hoạch có mục đích đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhằm kịp thời cung cấp các thông tin pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giúp hạn chế rủi ro pháp lý, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch tập trung vào một số nội dung như: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp; cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cập nhật và đăng tải bản án, quyết định của tòa án, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà UBND tỉnh là một bên có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với Cổng Thông tin điện tử công khai các văn bản này; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn, giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cập nhật ngày 08/04/2021

Theo Thu Hoài biên tập/laichau.gov.vn

Nguồn: http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghie.html

Thông tin vé


Đơn vị tổ chức


0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản đồ