Trung tâm mua sắm Mỹ Uyên Lai Châu

Thông tin liên hệ: 

- Địa chỉ: 77 đường Trần Phú, thành phố Lai Châu

- Điện thoại: 02313 792 318

Bản đồ